Travel Awards 2020 deadline 29 February 2020, https://www.mdpi.com/journal/membranes/awards

XIII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2020
17 - 20 czerwca 2020 r.
Zakopane


ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej

PATRONAT NAUKOWY

Polskie Towarzystwo Membranowe

PATRONAT PRASOWY

Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
Miesięcznik INSTAL
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.

SPONSORZY

XIII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2020
17 - 20 czerwca 2020 r.
Zakopane


ORGANIZATOR

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PATRONAT HONOROWY

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

O KONFERENCJI

Tematyka konferencji
Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995 roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:
- wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
- modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
- odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
- membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
- membranowe procesy hybrydowe,
- perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów,
- ogniwa paliwowe,
- reaktory membranowe,
- wykorzystanie membran w biotechnologii,
- membrany w monitoringu środowiska,
- membranowe usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska.

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. Miriam Balaban
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Prof. Bart Van der Bruggen
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Mariusz Dudziak
Dr hab. inż. Piotr Dydo
Prof. Maria Elektorowicz
Prof. dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. Peter Huck
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr hab. inż. Irena Korus
Prof. dr hab. Stanisław Koter
Dr hab. Cezary Kozłowski
Dr hab. Wojciech Kujawski
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Dr hab. inż. Mariola Rajca
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Prof. hab. inż. Anna Trusek
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Irena Korus

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr inż. Anna Kwiecińska-Mydlak
Dr hab. inż. Mariola Rajca

KALENDARIUM

Kalendarium konferencji:
1.10.2019otwarcie rejestracji online
30.04.2020przesłanie streszczeń
28.02.2020nadsyłanie pełnych tekstów prac
30.04.2020wczesna opłata za uczestnictwo w konferencji
17-20.06.2020obrady konferencji

KOMUNIKATY

Komunikat 1 do pobrania

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o dokonanie rejestracji online oraz przesłanie streszczeń pracy opracowanych w języku polskim i angielskim (według dostępnego szablonu) do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przewidywane formy prezentacji:
- referat,
- plakat.
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Formularz rejestracji online

Logowanie do systemu

Streszczenie szablon do pobrania

Koszty uczestnictwa

Przewidywana opłata za udział w konferencji obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne. W ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy.

Opłata podstawowa wczesna do 30.04.2020 1800 pln (miejsce w pokoju 2 os.)
Opłata podstawowa wczesna do 30.04.2020 1950 pln (miejsce w pokoju 1 os.)
Opłata podstawowa późna po 01.05.2020 1900 pln (miejsce w pokoju 2 os.)
Opłata podstawowa późna po 01.05.2020 2050 pln (miejsce w pokoju 1 os.)


Opłatę należy wnieść na konto Politechniki Śląskiej nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056, ING BANK, tytuł przelewu: MEMPEP2020 Imię i Nazwisko.

PUBLIKACJA

Nadesłane streszczenia, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zamieszczone w materiałach Konferencyjnych. Ponadto przewidujemy opublikowanie pełnych tekstów prac w Desalination and Water Treatment (DWT) lub Architecture Civil Engineering Environment Journal lub w czasopiśmie Membranes w ramach numeru specjalnego pt.: "Selected Papers from XIII Scientific Conference "Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection" (MEMPEP 2020)" lub pt.: "Membranes for Water Disinfection". Prace powinny być przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i podanymi na jego stronie internetowej. Termin nadsyłania pełnych tekstów prac upływa dnia 30 kwietnia 2020r.
Publikacje w czasopiśmie DWT zostaną obciążone dodatkową opłatą w kwocie 150 euro, zaś w czasopiśmie Membranes w kwocie 1000 CHF płatną bezpośrednio do Redakcji po pozytywnych recenzjach i akceptacji artykułu.

DWT INSTRUCTIONS TO AUTHORS

LOKALIZACJA

Lokalizacja konferencji zostanie podana pod koniec roku 2019

PROMOCJE I REKLAMA

Organizatorzy oferują możliwość promocji i reklamy Firm podczas Konferencji w formie:Firmy zainteresowane współpracą i sponsoringiem prosimy o kontakt z Organizatorami.

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Irena Korus
Politechnika Śląska
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.: (32) 237-20-20; 237-19-78; 237-22-60; 237-29-81
fax: (32) 237-10-47
e-mail:
irena.korus@polsl.pl
mariola.rajca@polsl.pl
krystyna.konieczny@polsl.pl